OZNAM PRE RODIČOV

Podľa nového usmernenia MŠVVaŠ SR od 10.1.2022 naše CVČ otvárame!!!

 

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V súvislosti s otváraním škôl a školských zariadení odo dňa 10. januára 2022 Vás chceme informovať, že materské školy a špeciálne materské školy, základné školy a špeciálne základné školy, stredné školy (vrátane 8-ročných gymnázií) a špeciálne stredné školy, praktické školy, odborné učilištia a školské internáty budú fungovať naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6.

Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPAP, CŠPP) môžu obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku odo dňa 10. januára, pokiaľ zvážia, že epidemická situácia v danom okrese to povoľuje, avšak ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA (teda dvakrát do týždňa). Pre účely domáceho samotestovania žiak využije samotesty zo svojej kmeňovej školy.

Dobrovoľné domáce testovanie Ag samotestami majú stále možnosť využiť všetci žiaci základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Domáce Ag samotesty majú možnosť objednať základné školy, stredné školy, vrátane špeciálnych škôl, prostredníctvom Regionálnych úradov školskej správy.

Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach neuskutočňujú, avšak na základe uznesenia vlády zo dňa 7. januára 2022 bude v najbližších dňoch prijatá zmena nového COVID Automatu, od ktorého sa bude ďalej odvíjať aktualizácia manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Ten bude upravovať režim vyššie uvedených aktivít, vrátane krúžkovej činnosti.

S pozdravom,

Covid tím MŠVVaŠ SR

________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok k činnosti záujmových útvarov, súborov, klubov

Centra voľného času Štúrovo

Povinnosti:

 1. Vstup  do  budov CVČ a pohyb po priestoroch CVČ je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest.
 2. Počas trvania záujmového útvaru (ďalej len ZÚ) je povinnosť nosiť rúška v zmysle aktuálnych opatrení a nariadení.
 3. Pri vstupe do budov CVČ je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky.
 4. Prezliekanie na ZÚ sa vykonáva iba v označených priestoroch budov.
 5. Rodič /zákonný zástupca/ sprevádzajúca osoba sa v priestoroch CVČ a v
 6. miestnosti určenej na prezliekanie dieťaťa zdržuje iba nevyhnutný čas, max 15 min. Každá osoba vstupujúca do priestorov CVČ je návštevník školského zariadenia a je povinná predkladať „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“.
 7. Členovia ZÚ sa pred začatím činnosti zdržujú v šatniach /v priestoroch na to určených/.
 8. V potrebných intervaloch je nevyhnutné pred začatím ZÚ odovzdať vedúcemu ZÚ príslušný dokument podľa aktuálne platných predpisov.
 9. Bez predloženia aktuálne platného príslušného dokumentu, členovi ZÚ nebude umožnené daný krúžok absolvovať.
 10. Rodič/zákonný zástupca je povinný bezodkladne nahlásiť vedúcemu ZÚ prípadnú nariadenú karanténu, podozrenie, alebo pozitivitu na COVID-19 člena ZÚ.

Zákazy:

 1. Zákaz zdržovania sa v spoločných priestoroch budov CVČ.
 2. Zákaz hrania spoločenských hier na chodbách budov (stolný futbal, vzdušný hokej).
 3. Zákaz prezliekania členov ZÚ na chodbách budov.
 4. Zákaz účasti členov ZÚ na záujmovej činnosti v prípade, že daná žiakom navštevujúca trieda v MŠ, v ZŠ, na SŠ, skupina študentov na VŠ, kolektív blízkych pracovníkov, blízka rodina je v nariadenej karanténe. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 si môžu uplatniť:
 • členovia ZÚ, ktorí prekonali ochorenie COVID19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, AG testu, testu na protilátky),
 • plne zaočkovaní žiaci, alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19.

Za žiaka môže rodič oznámiť vedúcemu ZÚ výnimku z karantény predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“

Iné  opatrenia:

 1. Trvanie krúžkov ZÚ je skrátené (cca o 10 min), aby sa mohla vykonať potrebná dezinfekcia a vetranie.
 2. V budovách CVČ sú na dezinfekciu sprístupnené aj toalety s vodou a mydlom.
 3. Počas trvania záujmovej činnosti prebieha dezinfekcia spoločných priestorov, dotykových plôch, toaliet, v intervale každú hodinu.
 4. V každej budove CVČ je vyčlenená izolačná miestnosť, v ktorej sa neplnoletý člen ZÚ s podozrením na COVID-19 zdržuje do  príchodu rodiča/zákonného zástupcu.
 5. Organizácia činnosti krúžku v prípade karanténnych opatrení je v kompetencii vedúceho ZÚ.
 

 Príloha 1_Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

   Príloha 1a_Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti   

Príloha 2_Oznámenie o výnimke z karantény 

 

 

 

Ponuka

Kisbojtár - Kis Kisbojtár

Poslaním súboru je poskytnúť deťom aktívne využívať voľný čas  v záujmovej oblasti, ktorá je im blízka. Súbor svojou činnosťou rozvíja talent detí, rozvíja a interpretuje tance, piesne nadväzujúce na tradície ľudového umenia. Okrem vystúpení pred domácim obecenstvom súbor vystupoval v rozhlase a televízii, pravidelne sa zúčastňuje prehliadok, súťaží a festivalov nielen doma ale aj v zahraničí. Vystupoval na festivaloch: vo Východnej, v Myjave, v Prešove, v Prahe, v Bratislave, v Budapešti,...

Kyokushin karate

Kyokushin karate je prvý na Slovensku, ktorý začal cvičiť štýl Kyokushin karate. Ing. Norbert Rácz je predsedom slovenského Zväzu Kyokushin Karate. Členovia sa pravidelne zúčastňujú domácich aj medzinárodných súťaží. Niekoľkí cvičenci dosiahli už čierny pás. Zároveň Ing. N. Rácz pracuje pre CVČ ako tréner a vedie záujmový útvar Karate.  Ing. Eva Ráczová, Ing. Norbert Rácz Kyokushin karate az első Szlovákián aki elkezdte tanítani a Kyokushin karatét. A Szlovák Únió Kyokushin...

Spoločenské tance

Tanečná skupina a académia ADDI Dance Academy bola založená pod vedením Adama Lukácsa v roku 2013 so sídlom v Štúrove. Od tej doby sme získali množstvo skúseností z úspešných súťaží a podujatí, ktoré sme sami organizovali alebo sa zúčastnili ako účinkujúci. V súčasnosti máme v našich radoch Slovenských a aj Európskych šampiónov. Ak sa vy alebo vaša ratolesť chce vzdelávať v umeleckom odbore spoločenských tancoch, tak sa prihláste k nám...

Anglický jazyk

Anglický jazyk je spoločný názov pre viacero záujmových útvarov a krúžkov. Naši pedagógovia sa venujú deťom od piatich rokov, kde hravou formou získavajú základy anglického jazyka. Ďalšie útvary sú venované komunikácii v anglickom jazyku, kde sa rozoberajú aktuálne témy každodenného života. Venujeme sa tiež študentom, ktorí sa pripravujú na externú aj internú skúšku z anglického jazyka a to na všetkých úrovniach: od B1 - C1. Vyučujeme Business English, kde sa rozoberajú témy z pracovnej...

Kreslenie

Umelecký krúžok o základoch kreslenia ceruzkou, fixkami a akvarelom. Výtvory môžu byť predmetom výstavy. Veková kategória: 7 – 14 rokov. Rajzolás Művészeti szakkör a ceruza, filctoll ás akvarellrajzolás alapjairól. A művek kiállitás tárgyai lehetnek. Korcsoport: 7 – 14 év. Bc. Peter Cibor  

Hej, DJ!

Vzdelávací krúžok o hudbe, fungovaní mixážneho pultu a mikrofónu, ako tvoriť atmosféru na hudobnej párty. Organizovanie mini diskoték pre mládež, kde sa naskytuje možnosť socializácie a tanečného vyžitia sa. Veková kategória: 12 – 15 rokov. Oktató szakkör a zenéről, a keverőpult és a mikrofon működéséről, hogyan létrehozni egy zenei buli légkörét. Fiataloknak mini diszkók szervezése, ahol a szocializáció és a tánc kiéllésérenyilik alkalom. Korcsoport: 12 – 15 év. Bc. Peter...

Gymnastický krúžok pre dievčatá

JGymnastický krúžok pre dievčatá Základom je, aby dieťa malo vzťah k pohybu ako takému. Moderná gymnastika napomáha k správnemu držaniu tela, rozvíja ohybnosť, dynamiku a zručnosť detí. Dievčatá si tak majú možnosť osvojiť základné gymnastické prvky a vďaka tanečnej príprave sa naučia prejavovať emócie a výraz prostredníctvom pohybu. Začína sa s rozcvičkou, nasleduje technická časť tréningu a na záver posilňovanie a strečing. Samozrejme, všetko bude prispôsobené konkrétnej vekovej kategórii...

Zdravé dobroty

Chcete sa stravovať zdravo? Okrem prípravy rôznych zdravých jedál si založíme vlastnú bylinkovú záhradku a budeme v kuchyni experimentovať. Od jedla závisí aj naše zdravie. Preto neváhajte a naučte sa s nami variť zdravšie. Naše recepty podporujú nielen zdravie, ale aj štíhlu líniu a vitalitu. Zsanett Farkasdi  

Tanec pre najmenších

Cieľom tanečného krúžku pre deti ZŠ je osvojenie základov rôznych tanečných štýlov s dôrazom na správne držania tela, melodické a rytmické cítenie hudby. Spojenie hudby s tancom prispieva u detí k rozvoju ich prirodzenej schopnosti vyjadriť hudbu a emócie pohybom. Po zvládnutí určitých základných úkonov, cvikov či tanečných prvkov je možné s deťmi vytvoriť menšie choreografie prispôsobené ich veku a schopnostiam a následne ich prezentovať na  rôznych akciách. Zsanett Farkasdi A...

Detský folklórny súbor

Máte radi slovenskú ľudovú hudbu? Chceli by ste sa stať súčasťou nového folklórneho súboru, ktorý v tomto školskom roku začne svoju činnosť pod odborným vedením pedagógov a skúsených choreografov? Príďte medzi nás, každý je srdečne vítaný! V prípravnom oddelení sa deti predškolského a mladšieho školského veku naučia jednoduché ľudové riekanky a hry. Postupne sa budú špecializovať podľa záujmu a talentu na hudobnú, spevácku a tanečnú oblasť. Neskôr budú...

Dokumenty

Zmluvy

09.02.2018 18:00

Fotogaléria

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.