Aktuálne opatrenia platné od 1.10.2020

01.10.2020 12:41

Milí rodičia, zákonní zástupcovia a priatelia CVČ Štúrovo. 

Od 1.10.2020 je vyhlásený núdzový stav a preto je nutné dodržiavať opatrenia, ktoré nájdete v dokumente:

prevadzkovy_poriadok_cvc_platny_od_01.10.2020_pocas_pandemickej_situacie

Zároveň si môžte vopred stiahnuť Vyhlásenie zákonného zástupcu a priniesť so sebou. V prípade, že takúto možnosť neméte, my Vám tlačivo poskytneme a vyplníte ho u nás.

vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_akt_16.09.20
 

 

Prevádzkový poriadok CVČ Štúrovo počas pandémie spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19

Povinnosti:

1. Vstup do budovy CVČ a pohyb po priestoroch CVČ je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest.

2. Počas trvania ZÚ je povinnosť nosiť rúška v zmysle aktuálnych opatrení a nariadení.

3. Pri vstupe do budov CVČ je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky.

4. Prezliekanie na ZÚ sa vykonáva iba v označených priestoroch budov.

5. Rodič /zákonný zástupca/ sprevádzajúca osoba sa v priestoroch CVČ a v miestnosti

 určenej na prezliekanie dieťaťa zdržuje iba nevyhnutný čas, max 15 min.

6. Členovia ZÚ sa pred začatím činnosti zdržujú v šatniach/v priestoroch na to určených.

7. V potrebných intervaloch je nevyhnutné pred začatím ZÚ odovzdať vedúcemu ZÚ

 dokument: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

8. Bez požadovaného aktuálneho Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti členovi ZÚ nebude umožnené daný krúžok absolvovať.

9. Rodič/zákonný zástupca je povinný bezodkladne nahlásiť vedúcemu ZÚ prípadnú

 nariadenú karanténu, podozrenie, alebo pozitivitu na COVID-19 člena ZÚ.

 

Zákazy:

1. Zákaz zdržovania sa v spoločných priestoroch budov  CVČ.

2. Zákaz hrania spoločenských hier na chodbách budov (stolný futbal, biliard).

3. Zákaz prezliekania členov ZÚ na chodbách budov.

4. Zákaz účasti členov ZÚ na záujmovej činnosti v prípade, že daná žiakom navštevujúca

trieda v MŠ, v ZŠ, na SŠ, skupina študentov na VŠ, kolektív blízkych pracovníkov,

blízka rodina je v nariadenej karanténe.

5. Zákaz účasti členov na záujmovej činnosti v prípade, že celá MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, celé

pracovisko je v nariadenej karanténe.

 

Iné opatrenia:

1. Trvanie krúžkov ZÚ je skrátené (cca o 10 min), aby sa mohla vykonať potrebná

dezinfekcia a vetranie.

2. V budovách CVČ sú na dezinfekciu sprístupnené aj toalety s teplou vodou a mydlom.

3. Počas trvania záujmovej činnosti prebieha dezinfekcia spoločných priestorov,

dotykových plôch, toaliet, v intervale každú hodinu.

4. V každej budove CVČ je vyčlenená izolačná miestnosť, v ktorej sa neplnoletý člen ZÚ

s podozrením na COVID-19 zdržuje do príchodu rodiča/zákonného zástupcu.

 

V Štúrove 30.9.2020 

Mgr. Daniela Boulma

riaditeľka