Výberové konanie

05.12.2016 09:36

Výberové konanie na voľné pracovné miesto kurič, údržbár, školník


 

Centrum voľného času Štúrovo v zastúpení Mgr.Katarínou Tungliovou vyhlasuje

 

vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto údržbár, školník na 50% úväzok v Centre voľného času Štúrovo, na Rákócziho 82.


Požiadavky:
- Manuálna technická zručnosť
- Zdravotná spôsobilosť pre výkon manuálnych pracovných činností
- Schopnosť tímovej práce
- Pozitívny vzťah k deťom 
- Zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť a rozhodnosť 
- Zmysel pre poriadok a dôslednosť
- Vodičský preukaz skupiny B
- Predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii výhodou


Dátum nástupu:
- 01.01.2017


Kvalifikačné predpoklady
- Úplné stredné vzdelanie


Platové podmienky:
- V zmysle zákona o výkone prác vo verejnom záujme


Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu 
- Profesijný životopis
- Overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a praxi
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- Súhlas k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Kuričský preukaz – kópia

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti poštou alebo osobne na Centrum voľného času Štúrovo, Rákócziho 82, Štúrovo najneskôr do 21.12.2016 do 15,00 hod. v obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať!“