Kisbojtár - detský folklórny súbor

Detský folklórny súbor KISBOJTÁR
Detský folklórny súbor Kisbojtár začal svoju činnosť v roku 1982 ako súbor Centra voľného času v Štúrove .
Poslaním súboru je poskytnúť deťom aktívne využiť  ich voľný čas  v záujmovej oblasti, ktorá je im blízka. Súbor svojou činnosťou rozvíja talent detí , rozvíja a interpretuje tance, piesne nadväzujúce na tradície ľudového umenia .
Za úspešnú prácu a dosiahnuté výsledky súbor ďakuje svojim terajším zriaďovateľom: Centru voľného času v Štúrove . Veľká vďaka patrí rodičom za podporu svojich detí v tejto náročnej práci / vytváranie podmienok pre prácu súboru a príprave detí na vystúpenia a súťaže /.
Okrem vystúpení pred domácim obecenstvom súbor vystupoval v rozhlase a televízii, pravidelne sa zúčastňuje prehliadok, súťaží a festivalov nielen doma ale aj v zahraničí. Vystupoval na festivaloch : vo Východnej,v Myjave,v Prešove,v Prahe,v Bratislave,v Budapešti, v Lučenci a vo Fiľakove.
Úspešne reprezentoval svoje mesto a vlasť v Dánsku ,v Taliansku,v Česku,  v Poľsku,v Rumunskom Sedmohradsku, v Srbsku , v  Rakúsku a v Maďarsku.
Počet členov súboru neklesol pod 50 členov ani v jednom roku. Priemerný počet vystúpení v kalendárnom roku je cca 35 – 40 .
Detský folklórny súbor pracuje v nasledovných zložkách :
- Prípravné oddelenie DFS Kisbojtár – Kis Kisbojtár  má 23 členov vo veku od 4 do10 rokov
- Tanečné oddelenie DFS Kisbojtár                              má 39 členov vo veku od 9 do 15 rokov
- Spevácka skupina súboru sa vytvára vždy aktuálne podľa  programových blokov z členov príprav-
   ného a tanečného oddelenia
Detský folklórny súbor Kisbojtár svojou pravidelnou činnosťou a dosiahnutými výsledkami sa zaradil medzi popredné detské súbory na Slovensku . Je držiteľom viacerých domácich a  zahraničných vyznamenaní a ocenení . Za najcennejšie pokladá titul  „ Vzorný kolektív záujmovo-umeleckej činnosti „ a cenu mesta Štúrovo - „Pro Urbe „ .
Vedúca prípravného oddelenia – Kis Kisbojtár             Zuzana  Szűcsová
Vedúca tanečného oddelenia  DFS  Kisbojtár               Mariana Hégliová
Organizačný vedúci DFS Kisbojtár                              Július      Hégli  
Pravidelné stretnutia súboru sú :   prípravné oddelenie      v pondelok   16.30 do 18.00
                                                  tanečné oddelenie        v pondelok  16.30 do 18.00
                                                                                    v piatok       16.30 do 18.00