Mládežnícky parlament mesta Štúrovo

Mládežnícky parlament Mesta Štúrovo:

     a. podáva iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľa sa tak na riešení problémov mladých ľudí, žijúcich a študujúcich na území mesta Štúrovo,

b.spolupracuje s Mestským zastupiteľstvom Mesta Štúrovo, prostredníctvom komisie vzdelávania, kultúry, športu a mládeže pri MsZ, ktorej pravidelne predkladá správu a plán činnost

c. spolupracuje aj s inými organizáciami mladých ľudí na území mesta a zabezpečuje ich spoluprácu a komunikáciu s Mestom Štúrovo,

d. pestuje u mladých ľudí spoluzodpovednosť za rozvoj mesta, iniciuje a organizuje športové, kultúrne, humanitné, ekologické a iné vzdelávacie akcie týkajúce sa života mladých ľudí v meste Štúrovo.