PONUKA

Zimné prázdniny

Centrum voľného času Štúrovo

       Rákócziho 82, 94301 Štúrovo

IČO: 37864114, tel.:0903 296 306, e-mail: centrum.sturovo@gmail.com

 

Prihláška  na zimnú  prázdninovú činnosť  

 

Prihlasujem dieťa ...................................................................................... Vek: ....................

Bytom: .....................................................  tel. č. zák. zástupcu: ...........................................

 

02. 01.  2018. jan. 02.    9.00 – 16.00:

Čo tie rúčky vedia ( tvorivé dielne) – premietanie rozprávok  

Ügyeskezek( kreatív munkák) – mesefilmek vetítése

03. 01.  2018. jan. 03.    9.00 – 16.00:

Športová mini olympiáda – zábavné spoločenské hry a súťaže

Sportolimpia – szórakoztató játékok, vetélkedők

   04. 01.  2018.  jan. 04.    9.00 – 16.00:

Varíme, pečieme a potom to aj zjeme - deti v kuchyni  

Megfőzzük, megsütjük majd mind megesszük! – kiskukták    

05. 01.  2018.  jan. 05.     9.00 – 16.00:

Hľadanie pokladu - ak vyriešite úlohy, poklad bude váš!   

Kincskeresés – feladatok megoldása után tietek a kincs!

 

Z činnosti dieťa môže odísť samé:

Áno

Nie, pre dieťa príde (uviesť meno a kontakt): ..........................................  tel.: ............................

Poznámka: hodiace sa zakrúžkujte

 

Dátum:..................................    ...............................................

        podpis rodiča, zákonného zástupcu

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Prihlášky prosíme odovzdať do: 23. decembra 2017!!! 4,00.- €/deň( obed a pit. režim), zaplatíte při odovzdaní prihlášky

UPOZORNENIE ! Činnosť sa uskutoční pri min. počte 10 detí. ( 21. dec. poslaním sms potvrdíme uskutočnenie)    

   

Jelentkezés: 2017. december 23-ig!!!  4,00.- €/nap (ebéd, folyadékpótlás), befizetése: jelentkezőlap leadásakor

FIGYELEM: min. 10 gyerek jelentkezése szükséges. ( Dec. 21-én sms üzenetben visszaigazoljuk a megvalósulást. )

Prineste si so sebou desiatu - olovrant a prezuvky! -  Tízórait-uzsonnát, váltócipők hozzatok!

Tešíme sa na vás!  –  Szeretettel várunk !

 

Anglický jazyk

Anglický jazyk je spoločný názov pre viacero záujmových útvarov a krúžkov. Naši pedagógovia sa venujú deťom od piatich rokov, kde hravou formou získavajú základy anglického jazyka. Ďalšie útvary sú venované komunikácii v anglickom jazyku, kde sa rozoberajú aktuálne témy každodenného života. Venujeme sa tiež študentom, ktorí sa pripravujú na externú aj internú skúšku z anglického jazyka a to na všetkých úrovniach: od B1 - C1. Vyučujeme Business English, kde sa rozoberajú témy z pracovnej oblasti. Krúžky prebiehajú v menších skupinách, čím sa zvyšuje efektivita výučby.  

Kurzy anglického jazyka sú určené pre deti, mládež aj dospelých. Môžete si vybrať z týchto druhov:

  • Všeobecná angličtina
  • Business English
  • Príprava na maturitu
  • Tea at five - konverzácie v anglickom jazyku
  • Projektové vyučovanie - práca na medzinárodných projektoch

"Bez servítky" - Kiskukta

Deti v kuchyni. Recept: veľká dávka trpezlivosti, empatia, oči vpredu, vzadu, na bokoch...všade...a zmieriť sa s tým, že produkty a výtvory nebudú také, aké by spravili dospeláci! Aspoň výzorom, ale možno chutnejšie ;) Najviac však dá zabrať otázka, ako variť a piecť zdravo a zároveň chutne... O to sa pokúšame každý piatok, od februára i pondelok.

Egy gyermek a konyhában, kettő, tíz...mindenki mindent ki szeretne próbálni, vágni, szeletelni, hámozni, keverni, szórni...így közösen készül a sok-sok finomság. Az ember szeme ott legyen mindenhol...hogy ne maradjon ki a só, vagy a sütőpor, és minden úgy menjen végbe, ahogy kell. Más ízű a sütemény és más ízű a bundás kenyér. Egészséges is legyen, finom is...nem könnyű feladat. De megpróbáljuk minden pénteken, és február 8-tól hétfőnként is.  Deti a mládež varia a pečú všelijaké dobroty v kuchynke. 

FCDC - free crazy dance crew

Záujmový útvar FC DC - Free Crasy Dance Crew - pracuje s deťmi, ktorý  vo svojom voľnom čase radi tancujú, nacvičujú hip – hop a break. Do skupiny chodia deti od 6 do 14 rokov. Choreografiu zostavuje bývalá členka, Deniska Csicsóová, ktorá už je „ centráčka“  vyše 13 rokov. Osvedčila sa práca vo vekovo miešanej skupine, kde starší členovia pomáhajú, a sú príkladom mladším. Stretávame sa týždenne 2 hodiny, ale okrem nácvikov spoločne oslavujeme meniny, narodeniny a cez prázdnin...
Az FC DC csoport tagjai olyan 6 – 14 éves gyerekek, akik a hip-hop és a látványos break (utcai tánc) kedvelői. A tagok nem ritkán kicsi koruktól egészen felnőtt korukig látogatják intézményünket, köszönhtően a csoportban uralkodó baráti hangulatnak. Heti 2 órában gyakorolnak a gyerekek, de ezen kívül a közös szülinapi bulik és a nyári táborozások is összekovácsolják a csoportot.

 

Fotografovanie

V novom školskom roku sme začali s veľmi zaujímavým záujmovým útvarom: Fotografovanie. Je určený pre malé i veľké deti, ktoré by sa radi naučili základom fotografovania. V centre sú vytvorené všetky podmienky, aby deti zvládli fotenie nielen v interiéri ale aj v exteriéri. Čakajú ich nové pohľady na svet okolo nich a zaujímavé súťaže, kde si môžu zmerať sily s inými neprofesionálnymi fotografmi.

Hravo po slovensky – Játszva szlovákul

Záujmový útvar Hravo po slovensky existuje vyše 15 rokov. Už z jeho názvu vyplýva, že sa hráme, spievame a je nam veselo. Tento krúžok nechce nahradiť školu, nie je ani žiadnym doučovaním. Pomáha odstraňovať zábrany pri komunikácii v slovenskom jazyku a to tým, že pri speve sa deti uvoľnia a bez strachu vyslovujú na prvý pohľad ťažké slová. Každá pieseň má nejaký cieľ – či už z hľadiska výslovnosti (ch, ľ, ô...), slovnej zásoby a či gramatiky (rocková skladba: Pád v slovenčine). Deti často ani netušia, že sa učia. Sedia na koberci medzi plyšákmi, smejú sa a občas to končí aj vankúšovou vojnou. Samozrejme, u starších detí je hodina náročnejšia, viac sa dbá na konverzáciu. Zaujímavosťou je, že sa učia aj hovorovú (slangovú) slovenčinu, aby sa v bežnom živote nestratili. A tak „chalani a baby kecajú“ a učia sa chápať rôzne slovenské frazeologizmy ako napr. „blicovať zo školy, mať potom smolu a schytať guľu zo sloviny...“. Deti to baví, čo dokazuje aj počet zapísaných členov – za posledných päť rokov neklesol pod 70.
Na záver len toľko – slovenčina je ťažký jazyk. Cieľom ZÚ Hravo po slovensky je zbaviť deti strachu a dosiahnuť, aby mali slovenčinu naozaj rady. Pretože slovenčina je nielen ťažká, ale aj krásna.  A len ten, kto ju má úprimne rád, ju dokáže s láskou podať ďalej.
                                                        PaedDr. Marta Csáková
         
Játszva szlovákul szakkör már több, mint 15 éve létezik.   A nevéből is kitűnik, hogy játékosan, énekelve jól érezzük magunkat a A szakkörnek nem feladata helyetessíteni az iskolát és nem is pótóra. Segít leküzdeni az akadályokat a szlovák nyelvű társalgásban, mert éneklés közben a gyermek feszabadul és félelmeit leküzdve ejti ki a néha látszatra oly nehéz szlovák szavakat. Mindegyik éneknek tematikus célja van, akár a kiejtés, a szókincs ill. a nyelvtani szabályok szempontját ekintve. A gyermekek észre sem veszik, hogy valójában tanulnak. Szőnyegen ülve, játékokkal és kispárnákkal körülvéve, nevetve, sokszor
párnacsatákba torkolló, jó hangulatban telnek a foglalkozások. Az idősebbeknél természetesen az 1 órás foglalkozás már igényesebben telik, fokozottabban odafigyelve a kommunikációra. A foglakozásokat vonzóbbá teszik a  köznyelvi fordulatok (szleng) használata, ami a mindennapokban segíti őket.  Így a „csajok  és  srácok  dumálnak“, miközben a szlovák szólások tárházával ismerkednek és gyakorolják is azt. A gyerekek kedvelik ezt a fajta gyakorlást, minderre bizonyíték, hogy az utóbbi öt évben a gyermekek létszáma soha nem csökkent 70 alá. Végezetül csak annyit jegyeznék meg – a szlovák egy nehéz nyelv. A tevékenységem célja, hogy a gyerekek megkedveljék a szlovák nyelvet,  eküzdjék a félelmüket ( gátlásukat)  a nyelv használatában. A szlovák nyelv nemcsak hogy nehéz, de szép is és csak az tudja igazán tovább adni, aki őszintén szereti is.

Kisbojtár - detský folklórny súbor – Kisbojtár gyermek néptánccsoport

Detský folklórny súbor KISBOJTÁR Detský folklórny súbor Kisbojtár začal svoju činnosť v roku 1982 ako súbor Centra voľného času v Štúrove . Poslaním súboru je poskytnúť deťom aktívne využiť  ich voľný čas  v záujmovej oblasti, ktorá je im blízka. Súbor svojou činnosťou rozvíja talent detí , rozvíja a interpretuje tance, piesne nadväzujúce na tradície ľudového umenia . Za úspešnú prácu a dosiahnuté výsledky súbor ďakuje svojim terajším zriaďovateľom: Centru voľného času v Štúrove...
A Kisbojtár néptánccsoport 1982-ben alakult a Párkányi Szabadidőközpont mellett, ahol a mai napig is aktívan tevékenykedik. Elsődleges feladatuk a népi hagyományok megőrzése az egyes tájegységek néptáncain keresztül. Ugyanakkor a tehetséggondozásnak is fontos szerepe van programjukban. A több mint 30 év alatt nagyon sok gyerek találta meg helyét a csoportban és szerette meg a néptáncot. 

Mažoretky SISSY mazsorettek

Je málo ženských športov, v ktorých sa spája krása s elegantným a precíznym pohybom. Mažoretky sú pre mnohé dievčatá poslaním, ktorým dokážu svojich divákov potešiť a vykúzliť im úsmev na tvári. Mnohé sa zaoberajú týmto športom už od detstva a nachádzajú v ňom radosť z pohybu, priateľstva a sily dobrého kolektívu.

Kevés olyan női sportot ismerünk, amelyben a szépség és a precíz és elegáns mozgás egységben valósul meg. A mazsorett művelése nem egyoldalú tevékenység, kellemes és jó érzést vált ki nem csak a táncosoknál, hanem a közönségüknél is. Azok a mazsorettlányok, akik gyermekkoruk óta művelik ezt a sportot, megélik többek közt a mozgás örömét, barátságot és egy jó közösség összetartó erejét tapasztalhatják meg.

 

1 | 2 >>