EURODESK

Stali sme sa ako centrum multiplikátormi Eurodesku. 
Eurodesk je medzinárodná nezisková asociácia založená v roku 1990. Ako podporná organizácia k programu Erasmus+, Eurodesk prináša dostupné a komplexné informácie o vzdelávacích mobilitách pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou. Eurodesk zároveň vytvára informačnú sieť, ktorá spája vyše tisíc mládežníckych expertov v 35 krajinách sveta, s cieľom zvýšiť povedomie mladých ľudí o vdelávacích mobilitách a povzbudiť ich k aktívnemu občianstvu. Eurodesk je hlavným zdrojom informácii o mládeži zaoberajúcich sa Európskymi politikami, informáciami o mobilitách a nových príležitostiach. Odpovedá na otázky a poskytuje poradenstvo pre mobilných mladých ľudí v celej Európe. Eurodesk pridáva a aktualizuje obsah na Európskom portáli pre mladých, a tiež na tomto portáli odpovedá na otázky. 
Eurodesk spravuje okolo 1000 miestnych poskytovateľov informácii o mládeži, takzvaných “multiplikátorov”, ktorými sú regionálne alebo miestne organizácie pracujúce s mladými ľuďmi. Organizácie nasledovne posúvajú informácie mladým ľuďom a poskytujú im podporu pred a počas mobility. Multiplikátormi môžu byť mládežnícke centrá, asociácie, samosprávy atď., ale napriek ich rôznorodosti, jadro ich misie ako multiplikátorov Eurodesku je rovnaké. Eurodesk zabezpečuje kvalitu služieb vo všetkých 35 krajinách Eurodesku, a zároveň ponúka jeho členom kvalitné školenia, podporu a prístup k informačným službám a nástrojom zameraných na mládež. 
 
Princípy eurodesku: 
  • prácovať s kvalifikovaným a trénovaným personálom bez poplatkov 
  • brať do úvahy individuálne požiadavky 
  • ponúkať informáciia sprevádzania pre všetkých mladých ponúkať 
  • neutrálneinformácie 
  • referovať na ostatnéinformačné služby 
  • umožňovať prístup k lokálnym a regionálnym informáciám v rámci celej Európy 
  • informovať na základe svedectiev a skutočných príbehov 
  • referovať špeciálne na finančnú podporu programov 
  • pracovať s osvedčenými a vierohodnými zdrojmi
 
TIME TO MOVE