Náš tím

Mgr.Daniela Boulma

Riaditeľka:

Telefón:  036 7533 770

Mobil: 0903 296 306

Email: riaditel@cvcsturovo.sk

PaedDr. Marta Csáková

"Hravo po slovensky"

Szücs Zsuzsanna

DFS Kisbojtár – prípravka

Ing. Eva R á c z o v á

Karate pre deti a mládež

Mgr. Alexandra Kormošová

Hravá matematika

Hospodárski pracovníci

Mária Hain - účtovníčka

Angelika Nagy - upratovačka

Rada školy pri CVČ Štúrovo

Nové zloženie od 3.2020:

Za rodičov: predsedkyňa:    Mária Oláhová

                                             Zuzana Haládiková 

Za pedagogických zamestnancov: Marta Csáková

Za nepedagogických zamestnancov: Angelika Nagy

Za poslancov: Miroslav Chalmovský