Dôležitý oznam

Milí rodičia, milé deti!

S radosťou Vám oznamujeme, že od pondelka, 3.5.2021, môžeme v našom zariadení obnoviť činnosť prezenčnou formou. Pokračovať budeme podľa obnoveného rozvrhu hodín, ktorý nájdete v dokumentoch.

Dopredu upozorňujeme, že veľké skupiny nebudú pracovať. Pre viac informácií volajte na naše zverejnené telefónne číslo, ale len cez pracovný čas.

Vzhľadom k aktuálnej situácii je nevyhnutné dodržiavať nariadenia v súlade s pravidlami COVID AUTOMAT-u. Nakoľko sme školským zariadením, platia pre nás rovnaké pravidlá, ako pre školy, ktoré už poznáte. Potvrdenie o bezinfekčnosti musí mať len mládež nad 18 rokov (tlačivo zverejníme, keď bude aktuálne).

Prosím buďte presní a prichádzajte do CVČ 10 minút pred začiatkom hodiny. V prípade, ak dieťa chodí do CVČ samé, potvrdenia musí priniesť so sebou. Na výchovno-vzdelávacej činnosti je nariadené prekrytie dýchacích ciest rúškom, príp. iným spôsobom pre všetkých, okrem detí do 6 rokov, osôb s mentálnym a sluchovým postihnutím, osôb s poruchami autistického spektra a osôb pri pohybových aktivitách a pri speve. Nakoľko rodičia nebudú môcť vstupovať do budovy, deti odovzdá po skončení hodiny vedúci pri hlavnom vchode. Ak dieťa bude odchádzať samostatne, bez sprievodu dospelej osoby, oznámte túto skutočnosť vedúcemu písomnou formou, napr. sms správou (telefónne čísla všetkých vedúcich budú zverejnené pri vstupe do budovy ). Výnimku na vstup do budovy na nevyhnutný čas (pomoc pri prezliekaní) budú mať len rodičia predškolákov a detí so ŠVVP.

Milé deti, milí centráci

Dúfame, že požadované nariadenia nebudú prekážkou k tomu, aby ste sa vrátili ku svojim záľubám, medzi kamarátov a k Vašim vedúcim. Počas prerušenia činnosti sme zrealizovali niekoľko úprav a vytvorili sme maximálne hygienické a bezpečné prostredie. Z celého srdca si prajem, aby ste sa u nás i napriek obmedzeniam cítili dobre a pevne dúfam, že vzhľadom k dobrej situácii sa dočkáme úplnej slobody a voľnosti, pretože sú najprirodzenejšou súčasťou plnohodnotného využívania a prežívania voľného času.

Teší sa na Vás celý kolektív CVČ Štúrovo

**************************************

Ak má ešte niekto záujem prihlásiť sa do krúžkov, prihlášku nájde 

Dokumentoch.

 

Ponuka

Kisbojtár - Kis Kisbojtár

Poslaním súboru je poskytnúť deťom aktívne využívať voľný čas  v záujmovej oblasti, ktorá je im blízka. Súbor svojou činnosťou rozvíja talent detí, rozvíja a interpretuje tance, piesne nadväzujúce na tradície ľudového umenia. Okrem vystúpení pred domácim obecenstvom súbor vystupoval v rozhlase a televízii, pravidelne sa zúčastňuje prehliadok, súťaží a festivalov nielen doma ale aj v zahraničí. Vystupoval na festivaloch: vo Východnej, v Myjave, v Prešove, v Prahe, v Bratislave, v Budapešti,...

Kyokushin karate

Kyokushin karate je prvý na Slovensku, ktorý začal cvičiť štýl Kyokushin karate. Ing. Norbert Rácz je predsedom slovenského Zväzu Kyokushin Karate. Členovia sa pravidelne zúčastňujú domácich aj medzinárodných súťaží. Niekoľkí cvičenci dosiahli už čierny pás. Zároveň Ing. N. Rácz pracuje pre CVČ ako tréner a vedie záujmový útvar Karate.  Ing. Eva Ráczová, Ing. Norbert Rácz Kyokushin karate az első Szlovákián aki elkezdte tanítani a Kyokushin karatét. A Szlovák Únió Kyokushin...

Spoločenské tance

Tanečná skupina a académia ADDI Dance Academy bola založená pod vedením Adama Lukácsa v roku 2013 so sídlom v Štúrove. Od tej doby sme získali množstvo skúseností z úspešných súťaží a podujatí, ktoré sme sami organizovali alebo sa zúčastnili ako účinkujúci. V súčasnosti máme v našich radoch Slovenských a aj Európskych šampiónov. Ak sa vy alebo vaša ratolesť chce vzdelávať v umeleckom odbore spoločenských tancoch, tak sa prihláste k nám...

Anglický jazyk

Anglický jazyk je spoločný názov pre viacero záujmových útvarov a krúžkov. Naši pedagógovia sa venujú deťom od piatich rokov, kde hravou formou získavajú základy anglického jazyka. Ďalšie útvary sú venované komunikácii v anglickom jazyku, kde sa rozoberajú aktuálne témy každodenného života. Venujeme sa tiež študentom, ktorí sa pripravujú na externú aj internú skúšku z anglického jazyka a to na všetkých úrovniach: od B1 - C1. Vyučujeme Business English, kde sa rozoberajú témy z pracovnej...

Fit dance

Cieľom tanečného krúžku pre deti ZŠ je osvojenie základov rôznych tanečných štýlov s dôrazom na správne držania tela, melodické a rytmické cítenie hudby. Spojenie hudby s tancom prispieva u detí k rozvoju ich prirodzenej schopnosti vyjadriť hudbu a emócie pohybom. Po zvládnutí určitých základných úkonov, cvikov či tanečných prvkov je možné s deťmi vytvoriť menšie choreografie prispôsobené ich veku a schopnostiam a následne ich prezentovať na  rôznych akciách. Fit dance A tánckör...

TiniBeauty

Ako naučiť tínedžerov starať sa o pleť a používať  kozmetiku? Každodenná starostlivosť o pleť sa musí stať súčasťou dennej rutiny. Mala by byť taká samozrejmá, ako napríklad umývanie zubov alebo sprchovanie. My, dospelí, už vieme, aké dôležité je pleť čistiť, hydratovať a chrániť. Ale vysvetlili ste to už aj svojim dospievajúcim tínedžerom? Ak nie, teraz je ten správny čas. Pretože mnohí  majú problémy s pleťou spôsobené hormónmi – t.j.   mastnú pleť,...

Kreslenie

Umelecký krúžok o základoch kreslenia ceruzkou, fixkami a akvarelom. Výtvory môžu byť predmetom výstavy. Veková kategória: 7 – 14 rokov. Rajzolás Művészeti szakkör a ceruza, filctoll ás akvarellrajzolás alapjairól. A művek kiállitás tárgyai lehetnek. Korcsoport: 7 – 14 év. Bc. Peter Cibor  

Hej, DJ!

Vzdelávací krúžok o hudbe, fungovaní mixážneho pultu a mikrofónu, ako tvoriť atmosféru na hudobnej párty. Organizovanie mini diskoték pre mládež, kde sa naskytuje možnosť socializácie a tanečného vyžitia sa. Veková kategória: 12 – 15 rokov. Oktató szakkör a zenéről, a keverőpult és a mikrofon működéséről, hogyan létrehozni egy zenei buli légkörét. Fiataloknak mini diszkók szervezése, ahol a szocializáció és a tánc kiéllésérenyilik alkalom. Korcsoport: 12 – 15 év. Bc. Peter...

Gymnastický krúžok pre dievčatá

JGymnastický krúžok pre dievčatá Základom je, aby dieťa malo vzťah k pohybu ako takému. Moderná gymnastika napomáha k správnemu držaniu tela, rozvíja ohybnosť, dynamiku a zručnosť detí. Dievčatá si tak majú možnosť osvojiť základné gymnastické prvky a vďaka tanečnej príprave sa naučia prejavovať emócie a výraz prostredníctvom pohybu. Začína sa s rozcvičkou, nasleduje technická časť tréningu a na záver posilňovanie a strečing. Samozrejme, všetko bude prispôsobené konkrétnej vekovej kategórii...

Joga pre deti

Relaxačné cvičenia na uvoľnenie psychického a fyzického napätia za pomoci jednoduchých pohybov, pozícií, uvedomelého dýchania a hudby. Veková kategória: 10 – 15 rokov. Gyerek jóga Relaxációs torna a pszichikai és fizikai feszültség ellazitásához egyszerű mozdulatok, testhelyzetek, tudatos légzés és zene segitségével. Korcsoport: 10 – 15 év. Bc. Peter Cibor  

1 | 2 >>

Dokumenty

Zmluvy

09.02.2018 18:00

Fotogaléria

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.